عصاره ها

عصاره آبی آویشن

عصاره آبی پیاز

عصاره آبی مورد

عصاره آبی گل سرخ

عصاره آبی رازک

عصاره آبی برگ زیتون

عصاره آبی خیار

عصاره هیدروگلایکولی دم اسب

عصاره هیدروگلایکولی بذر شنبلیله

عصاره آبی زردچوبه

عصاره هیدروگلایکولی اکالیپتوس

عصاره هیدروگلایکولی بادام

عصاره آبی مریم گلی

عصاره آبی علف چشمه

عصاره هیدروگلایکولی برگ بو

عصاره آبی جینسینگ سفید White gensing Extract

عصاره آبی شیرین بیان

عصاره هیدروگلایکولی سیر

عصاره هیدروگلایکولی فلفل قرمز Red pepper extract

عصاره هیدروگلایکولی بذر کرفس